Een veeg lijf vlucht voor de beschaving 5

Geplaatst: 9 januari 2010 in Integratie in Nederland
Tags:, , , , , , , , ,

sluierexplosief

De ander is de explosieve moslim
 
In de afgelopen tien jaar is allochtoon een synoniem geworden voor moslim. Vrijwel alle critici van immigratie en integratie hebben deze figuur op het oog om hun ongenoegen op bot te vieren. Bij het beschuldigen van moslims wordt gretig geput uit de aanklacht van Ayaan Hirsi Ali. Zij schreef vanaf eind jaren negentig dat de Nederlandse overheid onvoldoende de gebrekkige integratie van veel Turken en Marokkanen zag als het gevolg van de culturele achterstand van deze groepen, waarbij zij voornamelijk hun geloof op het oog had. Voor het gemak vergat ze de islamitische Surinamers, Molukkers, ex-Joegoslaven, Nederlanders enz. Zij generaliseerde vanuit haar Somalische achtergrond en putte ook uit het gekleurde gedachtengoed van haar toenmalige partijgenoot Arie van der Zwan.

Zo schetst zij in haar boeken een volstrekt hiërarchisch-autoritaire opvoeding. Een volkomen patriarchale familiestructuur zou de vrouw totaal onderschikken in een dienende functie. In het louter groepsgebonden denken zou schaamte, eer en de daaruit voortvloeiende sociale controle overal een centrale rol innemen. Alsof de cultuur niet meer beweegt, bevroren is. Alsof we het verslag lezen van een ontdekkingsreiziger die geschokt is van die andere, zo vreemde cultuur. Een totalitair, statisch en essentialistisch cultuurbegrip beheerst haar denken, omdat zij de Islam en de eigen cultuur van gelovigen als één verwerpelijk systeem aan de kaak wil stellen, die hen ook economisch in een achterstand zou houden.

Hoewel bij Surinamers, Antillianen, Kaapverdianen, Chinezen, Molukkers, ex-Joegoslaven én bij autochtone Nederlanders ook onderklassevorming voorkomt, signaleert zij in haar kruistocht bij hen geen gebrekkige sociaalculturele integratie. Terwijl onder deze bevolkingsgroepen ook vele moslims voorkomen. Zij wordt daarbij ook niet echt geholpen door haar mentoren.

Zoals de econoom Arie van der Zwan die het vraagstuk sociologisch neutraal denkt te analyseren. De kern van veel integratieproblemen is gelegen in het feit dat immigranten van niet-westerse origine, met name afkomstig uit Islamitische landen, een demografisch profiel vertonen dat functioneel is voor een andere soort samenleving dan de onze. Ze huwen namelijk op jonge leeftijd en hebben doorgaans grote gezinnen. (..) Dit demografisch profiel vormt een belangrijk obstakel voor hun sociale mobiliteit en integratie want kinderen die uit een groot gezin komen, treden zelf weer in het voetspoor van hun ouders. En voor sociale mobiliteit is een lange opleidingsperiode nu eenmaal een voorwaarde en die is strijdig met huwen op jonge leeftijd en het snel krijgen van kinderen.

Cultureel bepaalde gedragspatronen van minderheden ziet hij als oorzaak van achterstand maar ook van andere problemen. Van der Zwan grijpt zonder voorbehoud terug op de klassieke sociologische redenering dat groepen met weinig financiële middelen, vanwege de "verleidingen van de westerse consumptiemaatschappij", al snel andere routes zoeken om toch hun deel van de koek te krijgen. Met criminaliteit, zwart werken, enzovoort. als verwerpelijke gevolgen. Verdere immigratie is volgens Van der Zwan ongewenst, want dat leidt "..tot onbeheersbare gevolgen, tot overstretch die het karakter van de samenleving op het spel zet".

Korter door de bocht van de sociologie kan men niet. Het opvallend consumeren van groepen, waaronder jongeren, is een algemeen verschijnsel en ook het daarmee gepaard gaand zwart werken en criminele handelingen. Hij schrijft het echter exclusief toe aan minderheden. Vervolgens vindt hij dat wij er genoeg mee belast zijn, waardoor de gehele criminaliteit en al het zwart werken oplosbaar zou zijn met hun vertrek.

Fortuyn pleitte in Tegen de islamisering van de cultuur nog voor investeringen in de stedelijke achterstandswijken. Van der Zwan ziet daar niets in. Fortuyn analyseerde deze wijken in algemene zin als gebieden waar zich een groot deel van de maatschappelijke problematiek van ons land concentreert: werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, onderwijsachterstand, verloedering van de openbare ruimte, kleine én grote criminaliteit, enzovoort.

Maar ook hij legt uiteindelijk samen met Van der Zwan en Hirsi Ali het hele vraagstuk bij het gedrag en de achterliggende culturele opvattingen van migranten – met name degenen afkomstig uit "Moslimlanden", neer. Terwijl zij geen enkel geografisch gebied kunnen aanwijzen waar deze mensen feitelijk de oorzaak zouden zijn van de daar geconcentreerde maatschappelijke problematiek. Gegoochel met vergrootglazen en blinde vlekken moeten zorgen dat de complexiteit van het vraagstuk hun opvattingen niet onderuit haalt.

Grof en daardoor versimpelend schetsen zij een tweedeling tussen het moderne westen en de premoderne belevingswereld van veel Moslimmigranten. Ze zien gemakshalve over het hoofd dat in eigen land zo’n miljoen autochtonen die zogenaamde premoderne trekken koesteren. De CU bestaat voor een groot deel uit traditioneel gelovende christenen maar een partij als de SGP is wellicht nog het meest vergelijkbaar met de karikatuur van de ouderwetse, achterlijke en autoritaire moslims. Zij streven (al dan niet actief) nog altijd een theocratie na, waarin God als autoriteit weer boven ons handelen wordt gesteld en zijn wet geldt. Iets wat exclusief aan orthodoxe c.q. fundamentalistisch gelovende en levende moslims wordt toegeschreven.

Dat een premoderne (voorheen traditioneel en ook weleens primitief genoemde) cultuur structureel problematisch is voor de maatschappij, waarin kerk en staat gescheiden zijn, is nooit één op één gebleken. Wel dat het niet automatisch leidt tot vrouwenonderdrukking, criminaliteit of fundamentalisme. Streng-religieuze Nederlanders vormen, naar de publieke opinie gemeten, geen bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Dat gevoel is exclusief ontwikkeld in de houding tegenover moslims, door het eenzijdig belichten van het huidige terrorisme als een jihad dat de Moslimstaat als wereldorde zou willen invoeren.

Dat autochtone fundamentalisten niet zo gevreesd worden, heeft een gewenning nodig gehad tussen tijdgenoten en bestaat vanwege geen actieve meningsvorming over elkaar. We verzwijgen het min of meer en laten hier de zuilen in tact. En toch is hun harde kern groter dan die onder de migranten en zou Hirsi Ali’s ‘inwijding in de moderniteit’ hen evenzeer voorgeschoteld moeten worden als de moslimfundamentalisten; als men meent dat dat gewenst is: gedwongen moderniseren.

De louter culturele benadering van het integratievraagstuk is lang vol te houden omdat men het electoraat ermee naar de mond praat. Zeker nu een groot deel ervan zich steeds makkelijker kan losmaken van en binden aan politieke partijen of bewegingen kan men direct scoren met een anti-moslim standpunt. Het (ongehinderd door kennis en willekeurig) culturaliseren van maatschappelijke problemen leidt echter alleen tot meer problemen. Dat geldt voor alle ‘culturalisten’ in het integratiedebat, zowel de multiculturele pleitbezorgers als de inter-, bi- of monoculturele.

Iedereen die de cultuur ziet als een eenmaal bestaande toestand, die al het gedrag en geloof bepaalt, is bezig met een karikatuur. Dat men een statisch cultuurbegrip hanteert voor datgene wat mensen in beweging houden en steeds opnieuw intepreteren is op zich al hinderlijk voor de communicatie, de dialoog, de discuusie of het debat. Maar het heeft ook onbedoelde effecten, doordat het leidt tot een assimilatiedruk en ontkenning van gelijkwaardigheid, die iemand explosief kan maken die dat voorheen niet was.

Opgekropte frustraties vormen een groter gevaar dan de gevreesde premoderne opvattingen, omdat die reëel zijn! Hoeveel afkeuring en afkeer verdraagt iemand, die zijn best doet om een gewoon leven te lijden en daarbij steeds vaker bejegend wordt als een verdachte en met name een potentiële terrorist?

reacties
 1. laus schreef:

  Van een zeldzaam humanistisch niveau. Deze schrijver doorziet de waan van de dag en de fixaties bij anderen. Zijn onnadrukkelijke schrijfwijze maakt gestolde opvattingen weer vloeibaar en transparant waardoor de tijdelijkheid van hun bestaan versterkt wordt. Vloeibaar gemaakt blijken problemen ineens niet meer zo groot en minder onverdraagbaar.

 2. Ruud Zweistra schreef:

  Grof en daardoor versimpelend schetsen zij een tweedeling tussen het moderne westen en de premoderne belevingswereld van veel Moslimmigranten. Ze zien gemakshalve over het hoofd dat in eigen land zo’n miljoen autochtonen die zogenaamde premoderne trekken koesteren.
  Reactie:
  Redenatie:
  En zijn ook Japanners die langer zijn dan Nederlanders, dus Nederlanders zijn niet langer dan Japanners.
  Je constatering dat er iets mis is met sociologen is ongetwijfeld juist, want dit is één van de vele denk-en andere fouten die ze maken.
  Je stuk zou dan ook qua taal, redenaties en doelstelling direct van een scoioloog kunnen komen.
  De taal is wattig. De redenaties zijn fout. De doelstelling is niet de werkelijkheid maar ideologie: de allochtoon of moslim is een beter mens die onderdrukt wordt door de westerse barbaren.
  Titel van de bijbehorende illustratie: De Vertrapte Moslim.
  Dit stuk zit vol opgekropte frustraties die een groter gevaar vormen voor moderne opvattingen dan de premoderne ideeen van de islam, omdat ze de moderniteit van binnenuit ondermijnen. Hoeveel afkeuring en afkeer verdraagt een systeem dat zijn best doet rechtvaardig te zijn, en dat daarbij steeds vaker bejegend wordt als een verdachte als het reele gevaren als archaisch en obscurantistisch denken en overlast en potentiële terrorisme probeert te bestrijden.

 3. Ruud Zweistra schreef:

  En de nuchtere conclusie:
  Moslim, als je het leven hier niet kan verdragen: vertrek dan!

 4. Satuka schreef:

  Marius,
  == Terwijl zij geen enkel geografisch gebied kunnen aanwijzen waar deze mensen feitelijk de oorzaak zouden zijn van de daar geconcentreerde maatschappelijke problematiek. ==
  Maar dat heeft dus juist te maken met wat in een eerder citaat in je blog wordt genoemd:
  == De kern van veel integratieproblemen is gelegen in het feit dat immigranten van niet-westerse origine, met name afkomstig uit Islamitische landen, een demografisch profiel vertonen dat functioneel is voor een andere soort samenleving dan de onze. ==
  Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid. Het demografisch profiel functioneert in die landen immers wel.
  Je schrijft verder regelmatig dat “cultuurkloofbouwers” (sic) bepaalde eigenschappen exclusief aan een bepaalde groep toeschrijven. Maar ook dat is niet correct.
  Niemand ontkent dat de ideologie van bijvoorbeeld de SGP op een flink aantal vlakken vergelijkbaar is met de orthodoxe islam. Zoals het streven naar een theocratie en de houding t.o.v. homoseksuelen en vrouwen.
  Het verschil zit hem in de aantallen. Als er op een groep van 100 mensen 1 iemand is die zo denkt dan spreekt men niet van een sociaal-cultureel kenmerk. Dat wordt het pas als het de algemene mores is.
  De focus ligt momenteel op de islam omdat de islam (en daar bedoel ik niet alle moslims mee, voor alle duidelijkheid) voor problemen zorgt. Waarom? Omdat de islamitische cultuur daadwerkelijk sociaal-culturele elementen bevat die botsen met een aantal sociaal-culturele elementen uit de westerse samenleving. En die streep je niet weg tegen de overeenkomsten, of de diverse elementen die zich wel goed verhouden en ook niet tegen de elementen die eventueel verrijkend zijn.
  In een land met een cultuur die homoseksualiteit afwijst bestaan ook homoseksuelen en er lopen ook mensen rond die er anders over denken. Net zoals wij dat hier deden veertig jaar geleden, toen homoseksualiteit officieel nog als een psychische stoornis te boek stond. (Inderdaad.. nog maar veertig jaar geleden).
  Maar de homoseksuelen in zo’n land (bijvoorbeeld Iran) hebben niet de vrijheid om zichzelf te zijn en de mensen die homoseksualiteit helemaal niet afkeuren hebben niet de vrijheid om voor die mening uit te komen.
  Die vrijheid hebben we hier wel. En die is bevochten, nog niet eens zo heel lang geleden. Maar dat is inmiddels gelukkig wel een kenmerk van de Nederlandse cultuur. De algemene mores – die ook verankerd ligt in de grondwet – is hier dus dat homoseksualiteit wordt geaccepteerd en als gelijkwaardig aan heteroseksualiteit wordt beschouwd.
  Hier zijn het juist de mensen die daar anders over denken – uit welke cultuur dan ook – die op kritische reacties kunnen rekenen en die – als het goed is – in hun handelen door de wet zullen worden gecorrigeerd, ware het niet dat we zelf ook nog steeds kampen met het meten van twee maten ten aanzien van discriminatie op religieuze gronden. Dat is dan ook een front waar nog het nodige bevochten moet worden.
  Want het lijkt mij evident wat wenselijker is. Wat mij betreft valt daar helemaal niets aan te relativeren. En bepaalde veelvormigheid kunnen we dus missen als kiespijn. (De mores dus.. niet de mensen..).
  Overigens, onder mijn laatste blog bracht je het “SGP argument” ook te berde, terwijl ik in dat blog nota bene ook voorbeelden noemde van misstanden die in die gemeenschap plaatsvinden. ( http://www.vkblog.nl/bericht/294636/de_ander )
  En – in een wat bredere context – het geval van het ontslag van de homoseksuele leraar op “de school met de bijbel” is ook uitvoerig belicht en besproken in de media.
  Misschien moet je je toch eens afvragen of je soms niet toch ietwat selectief leest en kijkt.

 5. laus schreef:

  Mijnheer Zweistra, ik zie veel meningen bij u, maar geen die het niveau halen van de schrijver die u bekritiseert.
  Over een aantal jaren wanneer we omzien in verwondering over deze woelige tijden zullen we kunnen vaststellen dat humanistische opvattingen zoals die zo treffend hierboven verwoord zijn een grotere bijdrage aan de problematiek zullen hebben geleverd door verdraagzaamheid en redelijkheid centraal te stellen dan het opgewonden geblaat bij ieder uitvergroot voorval.
  Van Artaaa geeft blijk van een trage bezonnenheid die van groot belang is om bestaande problematiek boven de waan van alle dag uit te tillen en van een optimistisch perspectief te voorzien zoals alleen van de meer solide humanistische denkers kan worden verwacht. Hij staat hiermee in een grote traditie die dit land hebben vorm gegeven en laat zich niet verleiden door angstbeelden en overtrokken dreigingen. Redelijkheid, medemenselijkheid en beschaving zijn betrouwbaarder gidsen dan het creëren van zondebokken of het onnadenkend uitvergroten van in feite beheersbare problemen.

 6. paco painter schreef:

  Opgekropte frustraties vormen een groter gevaar dan de gevreesde premoderne opvattingen, omdat die reëel zijn! Hoeveel afkeuring en afkeer verdraagt iemand, die zijn best doet om een gewoon leven te lijden en daarbij steeds vaker bejegend wordt als een verdachte en met name een potentiële terrorist?
  Kan ik mij helemaal in vinden.
  Ruud Zweistra: U laat zich leiden door angstgevoelens en een dolgedraaide media, met name de telegraf

 7. Ruud Zweistra schreef:

  laus 09-01-2010 11:26
  Mijnheer Zweistra, ik zie veel meningen bij u, maar geen die het niveau halen van de schrijver die u bekritiseert.
  Reactie:
  Meneer/mevrouw laus, ik zie bij u niets dan meningen, die ook weinig tot geen voeling hebben met welke maatschappelijk realiteit dan ook.
  Nog erger dan bij Marius van Artaaa.

 8. laus schreef:

  Mevrouw Satuka, in de verscheidenheid die Nederland kent, past de SGP uitstekend als één van de elementen die in de dynamiek van het samenleven de stabiliteit niet verstoren, maar versterken door de humanistische opvattingen centraal te stellen als ijkpunt.
  Van Artaaa heeft dit uitstekend doorzien en geeft daarmee een leidraad om nieuwe problemen hanteerbaar te maken.Zijn scherpzinnige samenvatting van het gedachtengoed van Hiris Ali is meer dan een hint om problemen in een bezonken perspectief te plaatsen en te ontdoen van hetzerige implicaties die meer met de biografie van betrokkene te maken heeft dan met een bezonnen oordeel vanuit humanistische fundamenten.
  De afkeer van Artaaa voor kwalificaties zonder fundament is een verademing in deze jachtige tijd van van kikvorschperpectivistische oordelen die slechts een deel van het landschap beschrijven en alarmitische oordelen oproepen.
  De weigering van Artaaa om daarin mee te gaan en zijn voorkeur voor een helicopterview geven door zijn keuze voor een fundamenteel humanistisch perspectief lucht aan veel overbodige benauwenis.

 9. laus schreef:

  Mijnheer Zweistra, ik neem aan dat u een slachtoffer bent van uw ongeduld. Het humanistisch perspectief met zijn redelijkheid, overzicht en inzicht, waarvan van Artaaa een briljant voorbeeld heeft gegeven, kunnen u genezen.
  De illustratie boven zijn blog doet me denken aan de lijdende Maria die ons smeekt om humaniteit en mededogen. Dat is niet alleen iets wat we voor onszelf wensen, maar ook anderen kunnen schenken. Zo wordt het wij-zij denken doorbroken.
  Van Artaaa heeft tekst en illustratie uitstekend gecombineerd tot een monument voor de humanistische visie.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  laus 09-01-2010 11:44
  …De afkeer van Artaaa voor kwalificaties zonder fundament …
  Reactie:
  Als u problemen hebt met kwalifiacties zonder fundament, dan weet ik nog een cultureel terrein waar u heel veel stichtelijk werk kan verrichten,namelijk het terrein van de islam, en de diverse allochtone culturen in het algemeen.
  Binnen de islam en die andere allochtone cultturen wordt gekwalificeerd-zonder-fundament bij het leven. Dat heet onder andere ook wel "wij-zij denken". Dat is daar heel erg.

 11. Ruud Zweistra schreef:

  laus 09-01-2010 11:47
  Mijnheer Zweistra, ik neem aan dat u een slachtoffer bent van uw ongeduld. Het humanistisch perspectief met zijn redelijkheid, overzicht en inzicht, waarvan van Artaaa een briljant voorbeeld heeft gegeven, kunnen u genezen.
  Reactie:
  Meneer/mevrouw laus, ik neem aan dat u een slachtoffer bent van uw emoties. Het humanistisch perspectief met zijn redelijkheid, overzicht en inzicht, waarvan van Satuka een briljant voorbeeld heeft gegeven, kunnen u genezen.

 12. Ronald schreef:

  Het gaat niet om die bommen gooiende terrorist, het gaat om de door de Nederlandse veiligheidsdienst niet goed geanalyseerde invloed van de wahabitische islam, die door Saoedi Arabië o.a. Nederland wordt binnen geloodst. :http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/789/currentpage/1/Default.aspx
  Zolang dat ontkent wordt zal het niet lopen met die zielige niet Arabische moslims die hier wonen.
  The Saudi Double-Game:
  The Internet “Counter-Radicalization” Campaign
  in Saudi Arabia
  Col. (Ret.) Jonathan Fighel – ICT Senior Researcher
  General
  The confrontation with Al Qaeda is first and foremost-a battle of ideas. Ideas are one of the most important exports of Saudi Arabia in its quest for Islamic dominance as it regards itself as the spearhead of the Muslim world as the Guardian of the two Holy Places committed to taking care of Muslim communities and minorities around the world.[1] Al-Qaeda’s intellectual origins are a synthesis of two interlinked and equally important sources of influence first, by Abdullah Azzam[2]. Second, from the Saudi Wahhabi purist doctrine, arose in the early 1990s and sought to Islamize Saudi society in response to a perceived Western "cultural attack" on the Muslim world. The Saudi Ulama (Islamic Religious Scholars) have designed to conduct a two-pronged plan to thwart the perceived "Western conspiracy": in the inner arena they sought to purge Saudi Arabia of any Western influences and Islamize all aspects of Saudi life, including its judiciary, media, financial institutions, and educational systems. On the external transnational borderless Ummah level, the Saudi Ulama sanctioned—backed by the Saudi establishment–a state sponsored international counterattack campaign in which they attempted to influence the Western world, mainly via Muslims living around the world.
  The Means of Combating the Intellectual Attack on the Muslim World, a book published in Mecca by the Saudi-controlled, pan-Islamist Muslim World League, is a typical manifestation of this conception. The author, Hassan Muhammad Hassan, describes the Western intellectual attack as a tumor whose timely detection is critical to the body’s recovery. He argued that the West planned a three-stage offensive: first, the West would seek to convince Muslims that Islam is not a complete way of life but merely folklore; then Muslims would doubt their faith, before lastly, abandoning it.[3]
  The seeds of the Saudi-Wahhabi radicalization on the global scale can be identified during the early 90’s when the Ulama cautioned that the western "cultural attack" was a threat against the Muslim world in general and against the House of Saud, and the state of Saudi Arabia in particular. The House of Saud did not oppose this conception. The Saudis were even ready to accept some of the Ulama’s demands, such as increased allocations for proselytizing overseas, so long as the Ulama did not violate certain red lines, including challenging the Saudi kingdom’s military alliance with the United States. In the minds of the House of Saud, the war against the "cultural attack" was fine, as long as its prosecution would be conducted outside the kingdom and would not threaten the regime’s stability. Since the beginning of the 90’ the Saudi government incorporated of notions of "Western cultural attack" in its political religious actions and rhetoric internally but even more vigorously externally. The king the royal family and the government sharply increased their involvement, financial allocations, built and reorganized administrative and governmental systems to enhance the religious activities mainly abroad. The Saudi government also launched a number of initiatives to strengthen the Islamic identity of Muslim Diasporas within the Saudi perception and duties as the guardian of the two holy places responsible on Muslim minorities around the world. The king himself described the establishment of the Middle East Broadcasting Center (MBC) as outreach to Muslims living in Europe.[4]
  The influence of the Saudi "cultural attack" paradigm on Global Jihadi groups and Al Qaeda’s mode of operation was evident in the attempt to launch the counterattack from the enemy’s soil, using the enemy’s technology and members of the enemy’s Muslim Diaspora. In the Saudi internal discourse on the "cultural attack" it was often argued that the Muslim world should harm the West in the same way the West harms the Muslim world—that is, by penetration and fragmentation of its cultural and social identity and forcing its inhabitants to question their values and beliefs to the point that they would collapse. Bin Laden and Al Qaeda adopted this conception and extended it, recruiting Muslims residing in the United States, Europe, Southeast Asia, central Europe, north, east and West Africa, the Indian sub continent and Oceania to execute their grand terror operation.
  The Global Spread of Wahhabism
  Proselytizing is exceptionally important for Wahhabism and for the Saudi religious leadership. It is not simply enough for believers to be just in their own lives, they must also turn others away from deviancy. Because the religious elite are important for the regime’s legitimacy, the Al Saud felt compelled to appease them on this key issue.
  The Saudi state and its Islamic establishment are actively involved in the fore front of spreading the radical Wahhabi message throughout the Muslim world and Muslim communities and minorities in the West. The Saudi charities, the Muslim World League (Rabitat al-’Alam al-Islami), the World Association of Muslim Youth (WAMY), the International Islamic Relief Organization (IIRO),the Saudi based Al Wafa charitable organization in Afghanistan, the Saudi committees for assistance to Muslims in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Chechnya, Palestine, and the World Association of Mosques are notorious for their support of radical and terrorist organizations throughout the world and for spreading texts that indoctrinate Muslims to be intolerant of non-Muslims.
  The roots of the phenomena of Islamic radicalization in the West were planted by Saudi Arabia from the mid 90’ and cannot be regarded as a spontaneous local internal isolated development within Muslim communities in the west. The Saudi-Wahhabi exported doctrine has provided an active injection of ideology and the foundations for the development of the radicalization phenomenon. The Saudi-Wahhabi doctrine was actively, aggressively and intentionally disseminated on the global scale through Saudi Islamic institutions operating in the West. The Wahhabi religious teachings were a basis of reference for local preachers and Imams in the West operating within Muslim communities. The local radical Imams have no weight or any other source of legitimacy as sources of Islamic jurisprudence, unless the authoritative Saudi backs them up. Saudi publications and religious teachings were found in Islamic institutions in the USA[5], Britain[6], Germany[7], the Philippines[8] and other places, which served for Islamic studies curricula.
  The Saudis have spent billions propagating Wahhabism abroad during the past three decades and the scale of financing is believed to have increased as oil prices have skyrocketed. The funding was channeled through Saudi based charities operating around the world to aid the construction and operating expenses of Islamic centers, mosques, madrassas, social and welfare projects, training schools for Imams and other religious institutions that preach Wahhabism. It also supports of mass media and publishing outlets, distribution of Wahhabi textbooks and other literature and endowments to western universities.[9] Wahhabi penetration of US mainstream Islamic institutions is substantial. A 2005 Freedom House Report examined over 200 books and other publications distributed in 15 prominent Saudi-funded American mosques. One such publication, bearing the imprint of the Saudi embassy and distributed by the King Fahd Mosque in Los Angeles, contained the following injunctions for Muslims living in America.[10]
  According to Alex Alexiev, a former CIA consultant on ethnic and religious conflict, the Saudi funding program, is "the largest worldwide propaganda campaign ever mounted–dwarfing the Soviets’ propaganda efforts at the height of the Cold War".[11]
  The Saudi religious influence and inspiration to join Global Jihad

 13. Satuka schreef:

  == Mevrouw Satuka, in de verscheidenheid die Nederland kent, past de SGP uitstekend als één van de elementen die in de dynamiek van het samenleven de stabiliteit niet verstoren, maar versterken door de humanistische opvattingen centraal te stellen als ijkpunt. ==
  Meneer Laus: de SGP stelt de bijbel centraal en niet het humanisme. Verder stel ik nergens dat de SGP een bedreiging voor de stabiliteit is. Die bewering is dus een stroman.
  ==Van Artaaa heeft dit uitstekend doorzien en geeft daarmee een leidraad om nieuwe problemen hanteerbaar te maken.Zijn scherpzinnige samenvatting van het gedachtengoed van Hiris Ali is meer dan een hint om problemen in een bezonken perspectief te plaatsen en te ontdoen van hetzerige implicaties die meer met de biografie van betrokkene te maken heeft dan met een bezonnen oordeel vanuit humanistische fundamenten. ==
  Een ad hominem aan het adres van mevrouw Hirsi Ali.
  Vraagje: Een van de humanistische fundamenten is de gelijkwaardigheid van mensen ongeacht hun seksuele geaardheid.
  Een ander humanistisch fundament is de vrijheid van religie.
  Als die twee botsen, welke moet dan prevaleren volgens meneer Laus?
  == De afkeer van Artaaa voor kwalificaties zonder fundament is een verademing in deze jachtige tijd van van kikvorschperpectivistische oordelen die slechts een deel van het landschap beschrijven en alarmitische oordelen oproepen. ==
  Hoe kwalificeert meneer Laus het ongelijkwaardig beschouwen van mensen op grond van hun seksuele geaardheid?
  == De weigering van Artaaa om daarin mee te gaan en zijn voorkeur voor een helicopterview geven door zijn keuze voor een fundamenteel humanistisch perspectief lucht aan veel overbodige benauwenis.==
  Het grappige is nu dat Marius er zelf geen enkele moeite mee heeft om hele groepen mensen ongefundeerde kwalificaties toe te kennen. Zo benoemde hij in zijn vorig blog nog de groep “cultuurkloofbouwers”.’
  Hiermee stelt hij feitelijk dat die kloof nooit was ontstaan als critici als mevrouw Ayaan maar hun mond hadden gehouden. Alle (andere) factoren die eventueel een rol hebben gespeeld in het ontstaan van die kloof worden categorisch genegeerd.
  Dat lijkt me nu niet bepaald getuigen van een “helikopterview”. Maar misschien heeft zijn helikopter maar een heel klein raampje.

 14. Satuka schreef:

  == paco painter 09-01-2010 11:29
  Opgekropte frustraties vormen een groter gevaar dan de gevreesde premoderne opvattingen, omdat die reëel zijn! ==
  Die gevreesde premoderne opvattingen zijn dus niet reëel?
  Vertel dat ook even aan de homoseksuelen in Iran wil je.
  Of de christenen in Irak en Turkije
  Of de kopten in Egypte.
  En de vrouwen in Pakistan en Afghanistan.
  Dat ze zich het allemaal inbeelden.
  Bij de SGP zijn die premoderne opvattingen natuurlijk ook niet reëel.
  En die homoseksuele leraar is eigenlijk helemaal niet ontslagen.
  == Hoeveel afkeuring en afkeer verdraagt iemand, die zijn best doet om een gewoon leven te lijden en daarbij steeds vaker bejegend wordt als een verdachte en met name een potentiële terrorist? ==
  Hoeveel afkeuring verdraagt iemand die zijn best doet een gewoon leven te lijden en dag en nacht bejegend wordt als een minderwaardig mens omdat hij of zij homoseksueel is? of vrouw? Of niet gelovig? Of Wilders aanhanger? Of zelfs maar islamcriticus (wat volgens al die mensen die echt heus heulemaal niemand in hokjes willen duwen natuurlijk hetzelfde is..)?
  It’s a two way street, Paco.

 15. laus schreef:

  Mevrouw Satuka, mag ik u er aan herinneren dat het reformatorisch deel van onze natie lange tijd het papisme als een grote bedreiging voor de samenleving zag. De stabiele humanistische koers van bestuurders die gericht was op de lange termijn heeft deze ‘bedreiging’ terug gebracht tot haar juiste onbetekenende proporties.
  Datzelfde horen ze te doen bij de overtrokken reacties op de islam die op lange termijn geen bedreiging zal blijken te zijn maar een nuttige aanvulling op het palet van meningen dat door een stabiele humanistische koers verbindbaar blijft.
  De doordachte en gefundeerde zienswijze van Artaaa zal over een aantal decennia de juiste zijn gebleken.
  Rust, bezonnenheid, redelijkheid en een juiste (door een humanistische visie gedragen) weging van problematiek ziet voorbij aan de waan van de dag.
  Zijn blik als kunstenaar doorschouwt de alledaagsheid en brengt ons terug naar het wezenlijke.

 16. An van den burg schreef:

  ======= Dat gevoel is exclusief ontwikkeld in de houding tegenover moslims, door het eenzijdig belichten van het huidige terrorisme als een jihad dat de Moslimstaat als wereldorde zou willen invoeren.=======
  En dàt wordt gretig en gretig herkauwd tot een moes van ongelukkige gevoelens over zichzelf en angst voor een "grotere wereld" dan die van henzelf! Summier samengevat: nationalisme en chauvinisme; bepaald niet vooruitstrevend beschaafd!!
  An.

 17. Ruud Zweistra schreef:

  laus 09-01-2010 12:20
  Mevrouw Satuka, mag ik u er aan herinneren dat het reformatorisch deel van onze natie lange tijd het papisme als een grote bedreiging voor de samenleving zag.
  Reactie:
  En die bedreiging is het nog steeds. Hij heet nu het CDA.
  Citaat:
  De stabiele humanistische koers van bestuurders die gericht was op de lange termijn heeft deze ‘bedreiging’ terug gebracht tot haar juiste onbetekenende proporties.
  Reactie:
  Het moderne denken heeft beide stromingen achter zich gelaten. Ze hebben zich daar uiteindelijk in geschikt.
  Citaat:
  Datzelfde horen ze te doen bij de overtrokken reacties op de islam die op lange termijn geen bedreiging zal blijken te zijn
  Citaat:
  Overal elders in de wereld is menging met de islam gepaard gegaan met grote onrust en geweld. Het idee dat het hier niet zal geveuren is ongegronde hovaardij.
  Citaat:
  maar een nuttige aanvulling op het palet van meningen dat door een stabiele humanistische koers verbindbaar blijft.
  Reactie:
  Aan de steller de taak van het aanwijzen van iets nuttigs in de islam. Tegenstelling: De islam en de bijbehorende culturen hebven niets in te vrengen vehalve wij-zij denken, bedreiging, eerwraak, inteelt, enzovoort. De islam e.d. is "stront" die zich niet mengt met vla.
  Citaat:
  De doordachte en gefundeerde zienswijze van Artaaa zal over een aantal decennia de juiste zijn gebleken.
  Reactie:
  Loze mening
  Citaat:
  Rust, bezonnenheid, redelijkheid en een juiste (door een humanistische visie gedragen) weging van problematiek ziet voorbij aan de waan van de dag.
  Reactie:
  En zien dat het niet goed zal gaan.
  Citaat:
  Zijn blik als kunstenaar doorschouwt de alledaagsheid en brengt ons terug naar het wezenlijke.
  Reactie:
  Loze mening.
  Kunstenaars hebben geen specifieke sociologische gaven. Integendeel. Voor het overgrote deel zijn ze zelfgecentreerd en/of egoistisch.

 18. Satuka schreef:

  Ruud: bedankt voor je antwoord, dat bespaart mij weer een reactie.
  Kleine nuancering: het gaat om elementen die een bedreiging vormen, de elementen die dat niet doen zijn niet van belang. Je zou dus ook kunnen stellen dat je alleen de bedreigende elementen aanpakt en niet de hele islam.
  Laus: ik wil toch wel graag antwoord op mijn vragen. Wat prevaleert, het gelijkheidsbeginsel of de vrijheid van religie?
  Op humanistische gronden zeg maar?

 19. An van den burg schreef:

  Satuka.
  Die gevreesde premoderne opvattingen zijn dus niet reëel?
  =======Vertel dat ook even aan de homoseksuelen in Iran wil je.
  Of de christenen in Irak en Turkije
  Of de kopten in Egypte.
  En de vrouwen in Pakistan en Afghanistan.
  Dat ze zich het allemaal inbeelden.
  Bij de SGP zijn die premoderne opvattingen natuurlijk ook niet reëel.
  En die homoseksuele leraar is eigenlijk helemaal niet ontslagen.=======
  Satuka. Allemaal waargebeurde zaken, maar daar gaat het niet om bij islambashers; zij liggen ècht niet wakker voor deze groepen mensen die volgens hen "onrecht wordt aangedaan".
  Als dàt zo zou zijn, waren er elke dag grote demonstraties van hen tegen de duivelse toestanden die zijn/worden gecreëerd door het "Verlichte Westen" ten aanzien van de mensenrechtenschendingen in b.v Irak en Afghanistan en in het verleden in geheel het Midden-Oosten!
  Er ligt niemand in het Westen wakker van de ellende in de wereld door hen veroorzaakt zoals honger en dorst waaraan per seconde een kind streft. Het zal hen aan de reet roesten, al die vernielingen en diefstal door het Westen in de wereld!!
  Zij klagen over de islam, omdat zij hun draai in hun eigen leven niet kunnen vinden. Punt!!

 20. Ruud Zweistra schreef:

  @Satuka,
  Eén MC’er kan meer domme dingen zeggen dan drie redelijke mensen kunnen weerleggen…

 21. Satuka schreef:

  An: dat zal het zijn.
  Ruud: en zo is dat ;).

 22. An van den burg schreef:

  Satuka.
  Ook Geert Wilders wil de ontwikkelings-samenwerking in de vorm van financiële bijdragen afschaffen. De à-sociaal!! De querulant!! Klinkt lekker voor veel volgevreten westerlingen.
  An.

 23. Luciver schreef:

  Is Laus de ballenlikker van Marius?
  Het bezem-mens An vd Burg heeft nog eens een keer gelijk ook. De zich niet tussen de islamieten (die liefst incestueus onder mekaar blijven) thuis voelende oorsronkelijke bewoners zijn helemaal niet zo vreselijk begaan met vrouwen- en homo-onderdrukking in de Islamitische, ondemocratische landen. Ze willen enkel zich kunnen thuis voelen in eigen land, en voeren ter rechtvaardiging dan de genoemde punten aan. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Want alle recht daarop hebben ze sowieso!
  Ik zeg altijd, maar niemand reageert daar ooit op, : stel dat Casablanca voor meer dan de helft uit niet-oosterse vreemdelingen bestaat, dan was daar al lang de pleuris uitgebroken. Maar aangezien de welvaart en de democratie en de sociale zekerheid niet daar maar bij ons te vinden is, zitten ze hier, waar de pleuris (nog) niet is uitgebroken. En dan nog al die levensgevaarlijke idealisten die maar niet eraan willen dat het leuke liedje one big melting pot helemaal geen leuk liedje is.
  Het is te hopen dat die gestoorde An van den Burg een keer haar draai zal vinden, want die is al jaren het kompas kwijt en is met haar grote bek nergens meer welkom, behalve, slik, hier.

 24. An van den burg schreef:

  Lucifer..
  Zolang je mij niet "de heks op de bezemsteel" noemt, vind ik alles goed, hahah!!!! je bent het toch met mij eens dat strontstallen soms dienen te worden uigebezemd??
  An.

 25. R.Kruzdlo schreef:

  Als jullie allemaal meedoen wordt dit een nieuwe toneelstuk. VPRO zal er om dansen. De tekst is er al nu nog de goede spelers vinden.

 26. Luciver schreef:

  Met strontstallen doel u op het eigen onderkomen?
  Eén speler hebben we al: Pipi lulkous als Loekie de leeuw, gedurende de pauzes.

 27. Marius van Artaaa schreef:

  Bedankt voor de vele reacties. Mijn blog gaat over culturalisten, die niet ophouden van alles een cultureel vraagstuk te maken. Veel reacties geven weer dat nog menigeen denkt dat cultuur het gedrag bepaalt en niet andersom. In de blog van vandaag ga ik daar dieper op in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.